+40 (369) 437 234     suport@smilecredit.ro

Termeni și condiții de utilizare a serviciilor Smile Credit IFN SA

Termeni ș i condi ț ii de utilizare a serviciilor Smile Credit IFN SA

Politica de confidențialitate

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Politica de confidențialitate vă informeaz ă cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această politica de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciile noastre.

Servicii înseamnă orice produse, servicii, conținut, caracteristici, tehnologii sau funcții și toate paginile de internet, aplicațiile și serviciile corespunzătoare pe care vi le oferim.

Site Web înseamnă paginile de internet, aplicațiile mobile, paginile de internet mobile sau alte proprietăți online prin care ne oferim Serviciile.

Smile Credit IFN S.A. cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbr ă vii, nr. 58, jud. Sibiu, înregistrată la Reg Com sub nr. J32/68/2016, CIF 35441530 organizată ca o institu ț ie financiar ă nebancară, înregistrată în Registrul General al B.N.R. sub nr. RG-PJR-41-010308/2016 ș i î n Registrul Special al BNR sub nr. RS-PJR-33-110111/18.05.2018. Toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea Smile Credit IFN S.A care poate modifica în orice moment conținutul acestuia fără nicio informare în prealabil.

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail suport@smilecredit.ro.

Persoanele care doresc contractarea unui credit Smile Credit trebuie să completeze formularul de pe site sau să se adreseze consultanților Smile Credit.

Smile Credit nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații greșite, eronate sau alterate și nu este responsabil pentru daunele directe sau indirecte suportate ca urmare a folosirii datelor din acest site.

Smile Credit nu lucrează prin intermediari/ agenți, astfel că pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la telefon 0369/437.233 sau la e-mail info@smilecredit.ro.

Serverul nostru de site web înregistrează automat adresa IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, precum și alte informații despre vizita dvs., cum ar fi paginile accesate, informațiile solicitate, data și ora solicitării, sursa accesului la site-ul nostru (de exemplu, site-ul web sau URL-ul (linkul) care v-a referit la site-ul nostru), și versiunea browser-ului și sistemului de operare.

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, SMILE CREDIT IFN SA, vă informeaza:

SMILE CREDIT prelucreaz ă datele urm ă toarelor categorii de persoane fizice: clien ț i/poten ț iali clien ț i/fo ș ti clien ț i, beneficiari / poten ț iali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client î n rela ț ia cu SMILE CREDIT. Smile Credit prelucreaz ă exclusiv datele care î i sunt necesare scopurilor prelucr ă rii.

Scopurile prelucr ă rii: SMILE CREDIT prelucreaz ă datele cu caracter personal declarate î n vederea prest ă rii serviciilor de creditare î n urm ă toarele scopuri, de a face demersuri î n vederea desf ăș ur ă rii etapelor aferente contractului de creditare: cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, î ncas ă ri asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare, crearea contului de utilizator, a activit ăț ilor de marketing, precum ș i î n scopul î ndeplinirii unor obliga â ii legale privind auditul, cunoa ș terea clientelei, scopul prevenirii ș i identific ă rii poten ț ialelor fraude

Datele speciale

Temeiul juridic pentru prelucrare: Temeiul prelucrarii este constituit din:

(1) consim ță m â nt privind datele necesare activit ăți i de marketing, identificarea unor alternative de plat ă a creditului ș i pentru crearea contului utilizator,

(2) realizarea contractului de creditare, cunoa ș terea clientului, analiza bonit ăț ii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, î ncas ă ri asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare,

(3) precum ș i î ndeplinirea prevederilor legale aplicabile (legisla ț ia specific ă î n domeniul credit ă rii, legisla ț ia privind sp ă larea banilor ș i combaterii actelor de terorism, legisla ț ia sectorial ă ).

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) precum ș i a legisla ț iei aplicabile , Smile Credit IFN S.A., cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbr ă vii nr.58 et.1 , jud. Sibiu, înregistrată la Reg Com sub nr. J32/68/2016, CIF 35441530, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate ș i permise de lege , datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneav o astră.

Smile Credit IFN SA prelucre a z ă datele cu caracter personal, menționate mai jos, în următ o arele scopuri:

în scopul desfăşurării activităţii de creditare, Smile Credit IFN SA poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal, cetățenia, adresa, ocupa ț ia , locul de muncă, e-mail, numărul de telefon fix sau mobil, situația familială, economică și financiară, nivelul de educație, obținute în baza informațiilor furnizate, formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate; Informaţiile referitoare la plată folosind card de credit sau de debit pot fi, de asemenea, colectate;

în scopul desfășurării activităților de reclamă, marketing și publicitate, Smile Credit IFN SA poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, datele personale, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a vă contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse; Smile Credit IFN SA colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale pentru comunicări comerciale precum email, SMS sau comunicări prin poștă. Vă rugăm sa aveți în vedere faptul că dacă optați să primiți comunicări prin SMS se va aplica planul dumneavoastr ă tarifar aplicat de re ț eaua de telefonie mobilă respectivă. De asemen e a, în cazul în care permiteți accesul la aceste informații, Smile Credit IFN SA poate folosi datele dumneavoastră personale pentru comunicări comerciale pe alte website-uri, inclusiv rețele sociale unde sunteți membru, prin corespondenț ă dintre activitățile și informațiile colectate pe website-urile noastre cu cele colectate pe website-uri terțe (“Targeted Advertising”). Aceste comunicări comerciale vă vor ține la curent cu cele mai noi știri, evenimente, oferte speciale și promoții pentru produsele Smile Credit IFN SA care vă interesează. În unele cazuri (precum aplicații pe mobil sau programe de trimitere SMS), acestea pot include folosirea locației dumneavoastră exactă care ne permite să vă trimitem oferte și promoții specifice pentru locația dumneavoastră. Va rugăm să aveți în vedere faptul că puteți primi comunicări administrative din partea Smile Credit IFN SA precum confirmarea comenzilor, notific ă ri referitoare la activitățile dumneavoastră din cont (confirmarea contului, schimbare de parolă etc) și anunțuri importante, chiar dacă vă dezabonați de la comunicări comerciale. De asemena, veți vedea anunțuri publicitare generale pe website-urile Smile Credit IFN SA și în rețelele sociale unde sunte ț i membru. Avem în vedere, cu acordul dvs. de utilizarea datelor în campanii de marketing direct (newslettere, invita ț ii la campanii, personalizarea ofertelor, etc.) precum ș i pentru realizare de profiluri clienti (orice form ă de prelucrare a datelor cu caracter personal care constă în prelucrarea acestora pentru evaluarea unor anumite aspecte privind comportamentul clientului, situa ț ia economic ă , locul î n care se află persoana fizică;

în scopuri statistice;

de asemenea datele dumneavoastră cu caracter personal le putem utiliza pentru a transmite comunicări, cu privire la modificări ale termenelor și condițiilor generale sau a politicii Smile Credit IFN SA. Putem utiliza de asemenea datele pentru analize și situații interne, precum auditul sau pentru devoltarea unor produse și/sau servicii ce au legătură cu clienții Smile Credit IFN SA;

utilizarea rețelelor de socializare implică date personale care sunt parte din profilul dvs. creat pe o rețea de socializare terță (Facebook, Google+, etc.) și căreia îi permiteți să împarte aceste date personale cu Smile Credit IFN SA. Datele personale în aceste situații cuprind informații de bază din contul creat: nume, adresă de e-mail, gen, data nașterii, orașul, poza de profil, ID-ul, lista de prieteni, etc. Așadar înțelegeți modul în care datele dumneavoastră personale, dintr-o rețea de socializare, pot fi folosite în scopuri publicitare.

Scopurile prelucr ă rii

Smile Credit IFN S.A prelucreaz ă date cu caracter personal declarate î n vederea prest ă rii serviciilor de creditare î n urm ă toarele scopuri, de a face demersuri î n vederea desf ăș ur ă rii etapelor aferente contractului de creditare: cunoa ș terea clientului, analiza bonit ăț ii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare/ipoteca, tragerea creditului, admnistrarea creditului, î ncas ă ri asociate contractelor de credit, activitatea de colectare/cesiune/executare, auditare, a activit ăț ilor de marketing, precum ș i î n scopul î ndeplinirii unor obliga ț ii legale privind cunoa ș terea clientelei, scopul prevenirii ș i identific ă rii poten ț ialelor fraude.

Men ț ion ă m c ă datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de catre Smile Credit IFN S.A, pentru o serie de scopuri secundare ( de ex: audit intern, extern, etc ), acestea fiind î ntotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost ini ț ial colectate de c ă tre Smile Credite IFN S.A.

Î n cazul î n care refuza ț i prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii de creditare devine imposibil ă pentru Smile Credit IFN S.A.

Temeiul legal al prelucr ă rii

Temeiul prelucr ă rii este constituit din:

consim ță m â nt privind datele necesare activit ăți i de marketing ș i pentru crearea contului de utilizator

realizarea contractului de creditare, cunoa ș terea clientului, analiza bonit ăț ii clientului, evaluarea riscului, ofertare, semnarea contractului de creditare/ipoteca, tragerea creditului, administrarea creditului, î ncas ă ri asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare

precum ș i î ndeplinirea prevederilor legale aplicabile (legisla ț ia specific ă aplicabil ă î n domeniul credit ă rii, legisla ț ia privind sp ă larea banilor ș i combaterii actelor de terorism).

Categorii de destinatari

Datele cu caracter personal pot fi împărtăşite către autorități și organisme publice, agenților sau furnizorilor noștri de servicii, care operează pentru şi în numele Smile Credit IFN SA, în legătură cu activitatea Smile Credit IFN SA, sau care procesează informaţii suplimentare în scopul colectării acestora, și împuterniciți:

Pentru î ndeplinirea unor cerin ț e legale sau la solicitarea acestora, c ă tre: Banca Na ț ionala a Rom â niei, Oficiul Na ț ional de Prevenire ș i Combatere a Sp ă l ă rii Banilor, auditori statutari, alte autorit ăț i de stat.

Furnizori de servicii (inclusiv consultan ț i, exper ț i, notariate, case de avocatura, firme de colectare, executori, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, societ ăț i de arhivare, institu ț ii bancare) .

La solicitarea expres ă : ANPC, autoritatea judec ă toreasc ă , autorit ăț i publice centrale ș i locale, poli ț ie, organiza ț ii de cercetare a pie ț ei .

Imputerniciți: f irma de contabilitate, societăți de găzduire servere, societ ăț i de g ă zduire e-mailuri, birouri executori judec ă tore ș ti ș i birouri notariale, autorit ăți fiscal e , procesatori de pl ăț i, institu ț ii bancare ș i furnizori de servicii de comunica ț ii.

Perioada de stocare a datelor

Pentru a identifica perioada pentru care vor fi prelucrate datele, lu ă m î n calcul durata contractual ă p â n ă la expirarea obliga ț iilor contractuale, regulamentele BNR ș i termenele de arhivare prin legea arhiv ă rii, ordinul ministrului de finan ț e , A.N.A.F. . Î n plus pentru garan ț iile prin consim ță m â nt durata este at â t timp c â t acesta este î n vigoare.

Dac ă nu sunte ț i de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi î n imposibilitatea de a v ă oferi serviciile noastre, nu vom putea să î ncheiem contractele de creditare pe care ni le solicita ț i sau nu vom putea executa contractul de creditare î n care sunte ț i/ve ț i fi parte. Pe parcursul colect ă rii datelor cu caracter personal, c â mpurile obligatorii vor fi marcate distinct; necompletarea acestora face im posibilă continuarea cererii online de creditare.

Toți agenţii şi furnizorii noștri de servicii se angajează în scris, să protejeze informaţiile personale ale utilizatorilor noştri şi să le utilizeze doar în scopurile autorizate de noi.

Smile Credit IFN SA are dreptul, în aceleaşi scopuri, de a transmite aceste date către terţe părţi, cum ar fi Biroul de Credit , Centrala Riscului de Credit , contractorilor noștri pentru furnizarea unor servicii externalizate de către aceștia din urma, precum procesarea plăților online, sau entităților care centralizează informații privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control.

Dumneavoastră aveți dreptul să refuzați de îndată sau să solicitați ulterior, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele dvs. cu caracter personal să nu fie prelucrate de către Smile Credit IFN S.A. după încetarea raporturilor contractuale cu aceasta, în scop de reclamă, marketing și publicitate și/sau desfășurării activității financiar-bancare sau să nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind drepturile persoanei ale căror date personale sunt prelucrate, aveți urm ă toarele drepturi:

dreptul de informare (Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea ș i utilizarea datelor lor personale)

dreptul de acces la date (Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale ș i informa ț ii suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor s ă cunoască ș i s ă verifice legalitatea prelucr ă rii)

dreptul de rectificare (Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa daca acestea sunt incomplete)

dreptul de opoziţie (Persoanele fizice au dreptul să se opuna la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) ș i prelucrarea î n scopul cercetării stiintifice / istorice ș i al statisticilor)

dreptul de ș tergerea datelor (Dreptul persoanelor fizice de a le fi ș terse datele cu caracter personal. Dreptul la ș tergere este, de asemenea, cunoscut ca "dreptul de a fi uitat"). Dreptul de ș tergere a datelor se poate realiza î n m ă sura î n care sunt indeplinite condi ț iile prev ă zute de lege. Î n cazul î n care ș tergerea ar duce la func ț ionarea incorect ă a sistemelor Smile Credit IFN S.A, informa ț iile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibil ă sa fie utilizat ă ș i î n cazul î n care datele sunt utiliza t e î n scopuri statistice.

dreptul de portabilitate (Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor s ă ob ț in ă , s ă reutilizeze ș i s ă le fie transmise datele lor personale c ă tre un alt operator, î n scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. Î n cazul î n care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal)

dreptul de restric ț ionare a prelucr ă rii (Persoanele fizice au dreptul de a ob ț ine restric ț ionarea prelucr ă rii datelor lor personale)

drepturi legate de procesul decizional automatizat (Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizat ă sau o afecteaz ă î n mod similar î ntr-o m ă sur ă semnificativ ă .

In cazul in care ne-a ți oferit consim ță m â ntul pentru prelucrarea de date personale ave ți dreptul de a v ă retrage oric â nd acest consim ță m â nt.

Persoanele fizice au dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o pl â ngere la o autoritate de supraveghere. Dac ă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, v ă rug ă m s ă ne informa ț i î n cel mai scurt timp posibil.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum ș i pentru a ne adresa orice alte î ntreb ă ri privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați SMIL ECREDIT la adresa de e-mail: suport@smilecredit.ro, î n aten ți a Responsabilului cu Protec ț ia Datelor ș i/sau la adresa poștală Sibiu, Str. Calea Dumbr ă vii nr.58 et.1, jud, Sibiu.

Dacă unele din datele despre Dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Conform Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului , Smile Credit IFN S.A. are obligația de a păstra datele dvs. de identificare timp de 5 ani. Accesarea site- urilor noastre ( www.smilecredit.ro si www.smile-credit.ro) în continuare și completarea formularului de aplicare echivalează cu acceptul dumneavoastră asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate.

Acord privind debitarea cardului bancar Imprumutatul/Solicitantul este de acord cu modalitatea de rambursare prin debitarea de catre SMILECREDIT a cardului sau bancar. Imprumutatul/Solicitantul este de acord ca î nainte de î ncheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, s ă furnizeze datele cardului sau c ă tre procesatorul de plati partener al SMILECREDIT, și ca informa ț iile cu privire la cardul sau s ă fie verificate ș i validate de c ă tre SMILECREDIT, autoriz â ndu-l pe acesta s ă efectueze o tranzac ți e simbolic ă , î n valoare de 0,1 le i , ce urmeaz ă a se returna, f ă r ă a presupune costuri pentru Î mprumutat. Î mprumutatul/Solicitantul autorizeaz ă expres ș i irevocabil SMILECREDIT s ă debiteze cardul sau cu sumele datorate de c ă tre acesta la scaden ță (valoarea total ă pl ă tibil ă ), precum ș i cu sumele reprezent â nd dob â nzi penalizatoare și costurile percepute de ter ți datorate potrivit dispozi ț iilor contractuale, dup ă caz.

Îmi dau consimțământul expres c ă Smile Credit IFN SA să î nregistreze/proceseze cererile de credit ini ț iate dupa ora 17:00, cu prima zi lucr ă toare imediat urm ă toare.

Informa ț ii privind re ț elele de socializare

Prin continuarea navig ă rii pe site-u l nostru sunte ț i de acord cu termenii ș i condi ț iile de mai jos.

Informa ț iile personale care se reg ă sesc public î n profilele create pe re ț elele de socializare ter ț e (Facebook, Google+, Twitter, Instagram, etc) ș i asupra c ă rora v-a ț i dat acordul de a fi î mp ă r ț ite sunt oferite c ă tre Smile Credit IFN S.A de aceste site-uri prin intermediul plug-in-urilor î n site-u rile noastre .

Prin informa ț ii personale se in ț elege informa ț ii de baz ă din contul de utilizator ca nume, adresa de e-mail, sex, v â rst ă , data na ș terii, ora ș , na ț ionalitate, poza de profil, lista de prieteni etc. ș i alte informa ț ii asupra c ă rora v-a ț i dat acordul de a fi puse la dispozi ț ia altor site-uri sau aplica ț ii.

Pentru a afla mai multe informa ț ii despre modul î n care re ț elele de socializare pot afi ș a diferitelor site-uri con ț inut al profilului de Facebook al unui utilizator, v ă rug ă m s ă citi ț i Termenii ș i condi ț iile de utilizare a platformei de socializare. Ve ț i î n ț elege, astfel, cum datele dumneavoastr ă personale pot fi utilizate î n scopuri publicitare.

Ave ț i dreptul de a refuza sau a î nceta î mp ă rt ăș irea de informa ț ii, î n mod gratuit ș i f ă r ă nicio justificare, printr-o scrisoare recomandat ă cu confirmare de primire ca datele dumneavoastr ă cu caracter personal s ă nu mai fie prelucrate de Smile Credit IFN S.A dup ă î ncetarea contractului, î n niciun scop publicitar, de marketing sau ca datele dumneavoastr ă despre desf ăș urarea activit ăți i bancare s ă nu fie dezv ă luite c ă tre ter ț i.

Cookies

În mod automat site-u rile www.smile-credit.ro ș i www.smile-credit.ro stochează informații de tip cookie. Un “cookie” înregistrează informaţii relative la navigarea utilizatorilor pe site (pagini vizitate, data şi ora de vizitare). Aceste informații sunt colectate doar în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care Smile Credit IFN SA le ofer ă clienților săi. Fiecare browser acceptă implicit “cookies”.

Ce sunt cookie-urile și cum funcționează?

În general, cookie-urile reprezintă o cantitate mică de date ce este transmisă între un expeditor și un destinatar. Un cookie este creat și interpretat de către expeditor, în timp ce destinatarul doar îl păstrează și îl trimite înapoi dacă expeditorul o cere.

Atunci când navigați pe site, expeditorul este serverul care găzduiește un site web și destinatarul este navigatorul de internet al utilizatorului care vizitează acel sit. Scopul lor este de a identifica utilizatorul, de a verifica activit a tea lui din trecut pe acel site și de a oferi conținut specific bazându-se pe aceste date.

Când un utilizator vizitează site -urile Smile Credit pentru prima dată, serverul stochează un anumit cookie în navigatorul de internet al acestuia. La toate vizitele succesive acestei prime vizite, serverul își va cere cookie-ul pentru a-l citi și a încărca o anumită configurație a site-ului web care să fie cea mai potrivită pentru acel utilizator. Puteți vedea cookie-urile ca pe o etichetă pe care serverele le aplică fiecărui utilizator, citindu-le apoi pentru a identifica utilizatorii.

Cookier-urile pe care le utilizăm sunt:

Cookie-uri de sesiune - cel mai comun tip de cookie. Există într-o memorie temporară până când navigatorul de internet este închis. Acest tip de cookie nu este dăunător deoarece toate informațiile stocate sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este încheiată.

Cookie-uri persistente - numite de asemenea cookie-uri de urmărire. Acestea rămân în calculatorul utilizatorului până când sunt șterse sau își ating data de expirare. Cookie-urile persistente sunt utilizate pentru a aduna informații despre utilizator, înregistrându-i activitatea pe un anumit sit web pentru o anumită perioadă de timp.

Copyright

Smile Credit IFN S.A. deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul site-u rile http://smile-credit.ro si http://smilecredit.ro precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma site-ului Smile Credit IFN S.A., sub sancțiunile prevăzute de lege.

Utilizatorii trebuie să aibă 18 ani împliniţi pentru a utiliza acest site web. Copiii nu au voie să folosească acest site web.

Parole

Nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră .

Clauze finale

Solicitantul /Împrumutatul înţelege ca orice înțelegere / convenţie încheiată între acesta şi Smile Credit este supusă rezilierii de plin drept de către Smile Credit, fără a fi necesară nicio procedură judiciară sau extra judiciară şi fără aportul instanţelor de judecată, în cazul în care Solicitantul / Împrumutatul a uzat de fals în declaraţii sau / şi în informaţiile puse la dispoziţia Smile Credit IFN SA, declaraţii / informaţii false sau incomplete pe baza cărora Smile Credit IFN SA a acceptat întelegerea / convenţia respectivă dar pe care Smile Credit IFN SA nu ar fi încheiat-o sau ar fi încheiat-o în alte condiţii daca ar fi cunoscut realitatea.

În cazul nerespectării termenilor şi conditiilor prezentate pe site de catre utilizatori sau orice comportament care aduce prejudicii Smile Credit IFN SA pot conduce la suspendarea accesului respectivilor utilizatori la serviciile oferite de acest site. Smile credit IFN SA va putea opera modificări ale continutului și/sau structura site- urilor www.smile-credit.ro si www.smilecredit.ro în orice moment și fără nicio informare prealabil ă.